regulamin

Informacje ogólne

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i przyjęcia do wiadomości informacji w nim zawartych.
 2. Regulamin Sklepu internetowego stanowi integralną część każdej zawartej umowy sprzedaży dokonanej przy pomocy Sklepu internetowego narty-online.pl.
 3. Przedmiotami transakcji zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są produkty, o których informacja znajduje się na stronach internetowych Sklepu z zaproszeniem do składania ofert.
 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki produktów oraz inne informacje dotyczące produktów zawarte na stronie internetowej Sklepu obowiązują na terenie Polski i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a należy je traktować jako zaproszenie do składania zamówień celem zawarcia umowy sprzedaży rzeczonych produktów.
 5. Ceny znajdujące się w systemie są cenami detalicznymi, stanowią one jednak  jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.
 6. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu bądź też wycofania towaru z oferty.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki, lub osobistego odbioru w siedzibie  Sprzedawcy po uprzednim umówieniu terminu odbioru, w takim wypadku moment zawarcia umowy sprzedaży następuje  z chwilą podpisania dokumentów wydania towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy.
 8. Nazwy producentów i marki fabryczne, loga firmowe oferowanych produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

Zamówienia.

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stron www.narty-online.pl
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich PLN (brutto).
 3. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 5. Każde zamówienie złożone w Sklepie musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną. W tym celu niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w formularzu zamówienia.
 6. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail do Klienta. Sprzedawcy przysługuje prawo do potwierdzenia otrzymanego zamówienia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 7. Konsekwencją niepotwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w ust.6 jest to, że nie będzie ono realizowane.
 8. W potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 5 Klient otrzymuje informację o:
  • istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu, cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
  • zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
  • kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
  • treści niniejszego Regulaminu.
 9. Informacje, o których mowa w ust. 8 powyżej zawarte są wprost w potwierdzeniu zamówienia lub, jeżeli nie wykazują cech szczególnych dla danego zamówienia, w treści Regulaminu.
 10. Wiążąca dla stron transakcji jest cena podana przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia uwzględniająca wszystkie rabaty, koszty przesyłki oraz inne koszty jeżeli są konieczne dla realizacji zamówienia. Inne koszty zależą od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Klienta.
 11. Na żądanie Klienta do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Dokument ten jest wysyłany razem z przesyłką.
 12.  Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie pod numerem telefonu   +48 502 540 963 wyłącznie do momentu wystawienia faktury VAT. Zmiana zamówienia powinna zostać zaakceptowana przez Sprzedawcę. W przypadku braku akceptacji zmiany przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych, przyjmuje się, iż zmiana została zaakceptowana.
 13. Ceny  produktów mogą ulec zmianie (np. w przypadku zmian kursu walut, ceł, podatków i innych elementów cenotwórczych, na które Sprzedawca nie ma wpływu).
  1. Jeśli zmiana cen dotyczy produktów już zamówionych przez Klienta Sklepu a przed potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedawcę, Klient jest o tej zmianie informowany droga mailową i może przystać na zamówienie ze zmienioną ceną wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@narty-online.pl  z tematem „Potwierdzenie” i powołanie się na w/w mail Sprzedawcy lub złożyć nowe zamówienie ze zmienioną ceną. W przypadku braku akceptacji zmienionej ceny, Klient powinien o tym Sprzedawcę poinformować. W przypadku  nie uzyskania przez Sprzedawcę potwierdzenia akceptacji zmienionej ceny do sprzedaży nie dochodzi a zamówienie nie będzie realizowane.
  2. Jeżeli zmiana ceny nastąpiła po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Strony zgodnie mogą ustalić zmianę warunków przeprowadzanej transakcji.
      
 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
 2. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją jakości producenta.
  Okres gwarancji zależy od producenta. Jeżeli nabywcą towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego.
 3. W ramach akcji promocyjnych w sklepie mogą być oferowane produkty na specjalnych zasadach. Dokładna informacja o ograniczeniach związanych z produktem (funkcjonalność, warunki gwarancji, opakowanie) znajduje się wówczas w opisie produktu.
 4. Rabaty nie sumują się. W przypadku zakupu towaru który znajduje się w promocji lub jest objęty wyprzedażą zawsze ceną właściwą jest cena niższa.

Formy płatności.

 1. Przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana.

Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od stanu magazynowego towaru w kraju, stanu magazynowego towaru w magazynie producenta, formy płatności, terminu wpływu płatności na konto bankowe Sprzedawcy. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
 2. Każdorazowo Klient zostaje poinformowany o planowanym terminie dostawy drogą telefoniczną lub na adres e-mail podany w zamówieniu.
 3. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich. Koszt przesyłki uzależniony jest od masy i gabarytów zamawianych towarów. (szczegóły zawiera zakładka DOSTAWA).
 4. Zamówiony towar wysyłany zostaje pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.
 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 6. Sprzedawca realizuje przesyłki wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia złożone przez Klientów z krajów UE będą rozpatrywane indywidualnie.

Zwroty towarów

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „ O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ” (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.). konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania zakupionej rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot zakupionego towaru (wyłącznie w oryginalnym opakowaniu) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, dostarczony w oryginalnym opakowaniu, nie noszącym śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty. Dopuszczalne jest jedynie otwarcie opakowania w celu o